Destek ve Danışma: 0 (212) 702 22 00

SGK Danışmanlık ve Teşvik Uygulama Hizmeti

SGK Danışmanlık ve Teşvik Uygulama Hizmeti
 • Bordro Öncesi 6111 Teşvik Raporu

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi, 2011-45 Sayılı Genelge.
  Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.( %15,5 işveren payı indirimi )

  TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

  İşyeri Yönünden;

  • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
  • Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
  • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,
  • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,
  • Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir.
  • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.
  • 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

  Sigortalı Yönünden;

  • 01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,
  • 18 yaşından büyük olmalı, İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olmalı,
  • Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı,
 • Bordro Öncesi 6645 Teşvik Raporu

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi, 2016/1 Sayılı Genelge.

  Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. ( %15,5 işveren payı indirimi )

  TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

  İşyeri Yönünden;

  • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
  • Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
  • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
  • İşe alınan sigortalının bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmalı,

  Sigortalı Yönünden;

  • 31.12.2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olmalı,
  • İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınmalı,
  • 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmalı,
  • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmalı,
  • Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınmalı,


 • Bordro Öncesi 17103-27103 Teşvik Raporu (Yeni Teşvik)
  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19. Maddesi

  1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

  TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI 

  Sigortalı Yönünden;

  • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,
  • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmalı,
  • İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510 sk 4/1- a,b ve c bentleri kapsamında kayıtlı olmamalı,
  • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

  İşyeri Yönünden;

  • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
  • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,
  • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,
  • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması
  • Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı

  Destekten yararlanma süresi 12 Ay’dır; bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 Ay’dır. Ancak teşvik süresi hiçbir şekilde 31/12/2020 tarihini geçemez.

 • Bordro Öncesi 2828 Teşvik Raporu (Yeni Teşvik)

  SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN ÇOCUKLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

  2828 sayılı Kanununun Ek 1. Maddesi. 2018/7 Sayılı Genelge.

  Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılanacaktır.

  Sigortalı Yönünden;

  • 19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olmalı,
  • 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olmak,

  İşyeri Yönünden;

  • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,
  • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli, Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı


 • Bordro Öncesi İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik 15921

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası, 2009-149 sayılı

  Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

  TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

  Sigortalı Yönünden;

  • 01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olmalı, İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olmalı,
  • Sigortalı, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olmalı,
  • Fiilen çalışması

  İşyeri Yönünden;

  • Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
  • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
  • Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,


 • Bölgesel Teşvik Kontrol Raporu (%6’lık indirim)

  5510 Sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi 2011/54 - 2012/30 - 2012/37 Sayılı Genelgeler.

  Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

  TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

  • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
  • Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
  • Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması,
  • Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesi alınmış olmalı,
  • Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,
  • Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç),
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı,
  • 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamalı.

  İşyerinin 6 ncı bölgede kurulu olması halinde asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı karşılanır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılardan ve yurtdışında çalıştırılan sigortalılardan dolayı da bu teşvikten yararlanılamayacaktır. İlave 6 puanlık indirimle aynı dönem için uygulanmaz.

 • Arge Teşvik Raporları 5746-15746

  5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. Maddesi, 2008/85 – 2009/21 Sayılı Genelgeler.

  Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

  TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

  • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, primler ödenmiş olmalı,
  • Sigortalı fiilen çalışmalı,
  • Sigortalı; Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı
  • Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olmalı,
  • 5 puanlık indirim ve kalan %15, 5 işveren payının yarısı (% 7,75) SPEK üzerinden hesaplanmaktadır.

Aklınıza takılan sorular mı var?
Hemen bizi arayın

İLETIŞIM
Hızlı değişimi takip et!

E-posta listemize katılın sektördeki son gelişmeleri çıkan haber, duyuru ve sgk vb. bildirimleri anında size bildirelim.

Subscriber
E-posta listesinden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.
Kişisel bilgileriniz 3. şahıslarla paylaşılmaz, daha fazla bilgi için gizlilik bildirimi sayfamıza göz atın.